Algemen leverings- en betalingsvoorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN


BERKEL INDUSTRIAL B.V. statutair gevestigd en kantoorhoudende te Berkel en Rodenrijs.
KvK dossiernummer : 51 689 189

1. ALGEMEEN
1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.

1.2 Onder "de wederpartij" wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

1.3 De toepasselijkheid van door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden wordt door ons niet aanvaard, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen (anders dan door de enkele verwijzing naar deze voorwaarden van de wederpartij).

2. AANBIEDINGEN
2.1 Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2.2 Indien een aanbieding vergezeld gaat van begrotingen, plannen, catalogi of andere bescheiden, blijven deze te allen tijde ons eigendom en moeten deze op eerste
verzoek aan ons worden teruggezonden. Zij mogen zonder onze toestemming niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.
2.3 De in onze aanbiedingen en/of andere documentatie gepubliceerde afbeeldingen, tekeningen, maat- en technische opgaven e.d. hebben uitsluitend een indicatief
karakter met betrekking tot de door ons te leveren goederen.
2.4 Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht ons niet tot acceptatie van een order. Niet-acceptatie wordt door ons zo spoedig mogelijk,
maar in elk geval binnen 30 dagen aan de wederpartij ter kennis gebracht.
2.5 Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.

3. OVEREENKOMST
3.1 Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst dàn tot stand nadat wij een opdracht schriftelijk hebben aanvaard, respectievelijk hebben bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.
3.2 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken en/of wijzigingen, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.
3.3 Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 3 werkdagen.
3.4 Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij - uitsluitend te onzer beoordeling - voldoende kredietwaardig schijnt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
3.5 Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings-, als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.
3.6 Wij zijn bevoegd om indien wij dit noodzakelijk, danwel wenselijk achten voor een juiste uitvoering van de ons verstrekte opdracht en na overleg met de wederpartij, bij uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

4. ANNULERING
4.1 Indien de wederpartij nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, wordt 15% van de orderprijs (inclusief BTW) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding inclusief gederfde winst, voor zover deze het bedrag van voormelde annuleringskosten overschrijdt.
4.2 Indien de wederpartij een consument is, welke na het tot stand komen van een overeenkomst deze wenst te annuleren, kunnen zij de goederen binnen een termijn van 14 dagen kosteloos retourneren. De goederen dienen dan ongebruikt te zijn en in goede staat te verkeren. In zake het een artikel betreft welke op klantspecificatie geproduceerd moet worden vervalt het recht tot retourneren. De betreffende consument zal hiervan, voorafgaand aan de start van productie, op de hoogte gesteld worden.

5. PRIJZEN
5.1 Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:
- gebaseerd op levering af ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaats,
- exclusief B.T.W., orderkosten, heffingen en rechten,
- exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en verzekering,
- vermeld in Nederlandse valuta (euro); eventuele koerswijzigingen worden
doorberekend
5.2 Ingeval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen; een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld.

6. LEVERING
6.1 Vanaf het moment van levering is het gekochte voor risico van de wederpartij. Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering af magazijn.
6.2 De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering, doch in elk geval binnen 3 werkdagen, op eventuele tekorten en/of beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren binnen 3 werkdagen na mededeling onzerzijds dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan.
6.3 Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.
6.4 Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke wij afzonderlijk kunnen factureren.
6.5 Opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
6.6 Wanneer de goederen door de wederpartij niet worden afgenomen binnen 3 werkdagen na mededeling onzerzijds dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan, gaat het risico van de goederen over op de wederpartij en ontstaat de verplichting tot betaling van de koopprijs. De goederen zullen nog gedurende 30 dagen worden opgeslagen voor rekening en risico van de wederpartij. Na het verstrijken van deze termijn zijn wij gerechtigd de goederen terug te nemen dan wel te leveren aan derden, zonder dat wij verplicht zijn de koopprijs te retourneren dan wel te crediteren.

7. TRANSPORT/RISICO
7.1 De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan ons is verstrekt, door ons als goed huisvader/ koopman bepaald. Tenzij anders overeengekomen, neemt de wederpartij alle risico?s in deze op zich, inclusief de risico?s die voortvloeien uit schuld of nalatigheid van de vervoerder.
7.2 Vrachtkosten worden per levering doorberekend en staan vermeld op de factuur.
7.3 Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport/de verzending, worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij verklaard heeft de meerkosten daarvan te zullen dragen.
7.4 Wij zijn gerechtigd voor duurzame verpakkingsmaterialen een vergoeding in rekening te brengen, welke op de factuur wordt vermeld. Wanneer wij een dergelijke vergoeding in rekening brengen, zal deze verrekend worden na retourzending in onbeschadigde staat.

8. OVERMACHT
8.1 Onder "overmacht" wordt ten deze verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.
8.2 Indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
8.3 Pas wanneer naar ons oordeel de overmachtsituatie van blijvende aard is, kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen. Tot die tijd doet de wederpartij afstand van zijn recht om de overeenkomst te ontbinden.
8.4 Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, vóórdat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.
De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen

9. INTELLECTUELE EIGENDOM
9.1 Alle tekeningen, mallen, litho's, ontwerpen, schetsen, modellen en dergelijke, door of namens ons bij de uitvoering van de overeenkomst vervaardigd, blijven ons onvervreemdbaar eigendom, evenals het recht om daarvan gebruik te maken.
9.2 Wederpartij garandeert ons te allen tijde dat het gebruik van door wederpartij verstrekte gegevens of anderszins, ons niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of beschermde rechten van derden.
9.3 Wederpartij vrijwaart ons volledig voor alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken welke derden jegens ons geldend zouden mogen maken uit hoofde van schending van de in punt 2 van dit hoofdstuk genoemde garantie.

10. AANSPRAKELIJKHEID
10.1 Wij sluiten elke aansprakelijkheid uit voor aan ons toerekenbare schade, voor zover het bedrag van de schade het bedrag van de betreffende order te boven gaat. In geval van deelleveranties en opvolgende leveranties gedurende een langere periode, sluiten wij de aansprakelijkheid uit voor zover de schade groter is dan het totaalbedrag van de door ons geleverde orders in de twee maanden voorafgaande aan het ontstaan van de schade. Indien niet vast te stellen is op welk moment de schade is ontstaan, dient in plaats van "het moment van het ontstaan van de schade" te worden gelezen: "het moment van ontdekking van de schade door de wederpartij".
10.2 Wij zijn niet gehouden tot enige vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, waaronder bedrijfsschade, aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden.
10.3 Wij zijn wij niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door het onzorgvuldig of ondeskundig gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft.
10.4 De wederpartij zal ons vrijwaren van alle claims van derden.

11. RECLAMATIES
11.1 Eventuele reclamaties worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons rechtstreeks binnen 8 dagen na levering van de betreffende prestatie schriftelijk en aangetekend hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.
11.2 Reclamaties over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 dagen na de factuurdatum.
11.3 Geringe en/of gebruikelijke afwijkingen kunnen nimmer aanleiding zijn tot enige reclamatie.
11.4 Na het verstrijken van de hiervoor vermelde termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclamaties niet meer door ons in behandeling genomen.
11.5 Indien de reclamatie door ons gegrond wordt bevonden, zijn wij uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren.
11.6 Slechts indien en voor zover de reclamatie gegrond bevonden wordt schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij op, tot het moment waarop de reclamatie is afgewikkeld.
11.7 Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming, onder door ons te bepalen voorwaarden.
Retourzendingen dienen te allen tijde franco te geschieden, met vermelding van order-, pakbon- en/of factuurnummer.

12. GARANTIE
12.1 Tenzij wij zelf een garantiecertificaat uitgeven en met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen, verlenen wij uitsluitend zodanige garantie als ons door de fabrikant van het betreffende product wordt geleverd. Wij zullen ten deze nimmer tot enige andere prestatie gehouden zijn dan de overdracht van onze rechten jegens de fabrikant aan de wederpartij onder bijlevering van de betreffende garantiecertificaten.
12.2 De garantie vervalt, indien door de wederpartij en/of door hem ingeschakelde derden, op ondeskundige of onzorgvuldige wijze gebruik gemaakt wordt van het geleverde.
12.3 De garantie vervalt eveneens, indien door de wederpartij en/of door hem ingeschakelde derden werkzaamheden c.q. wijzigingen aan het geleverde worden uitgevoerd.
12.4 Voldoet de wederpartij niet, gedeeltelijk niet, danwel niet tijdig aan enig uit de tussen partijen gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichting, dan zijn wij niet gehouden tot enige garantie of overdracht van garantieaanspraken, zolang die situatie voortduurt.

13. EIGENDOMSVOORBEHOUD
13.1 Geleverde goederen blijven ons eigendom, tot het moment waarop al onze krachtens overeenkomst verrichte leveranties en werkzaamheden c.q. nog te verrichten leveranties en werkzaamheden - met inbegrip van rente en kosten en eventuele (schade)vergoedingen wegens niet-nakoming - door de wederpartij zijn betaald. Ingeval van surseance van betaling, faillissement, opschorting van betaling liquidatie of overlijden van de wederpartij, zijn wij gerechtigd de order zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen. Annulering en terugname laten ons recht op vergoeding voor verlies of schade onverlet.
In voormelde gevallen zal elke vordering van ons op de wederpartij direct en volledig opeisbaar zijn.
13.2 De goederen kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.
13.3 Tot zekerheid voor correcte betaling van al onze vorderingen, uit welken hoofde dan ook, verkrijgen wij bovendien bezitloos pandrecht - door het ontstaan der vordering - op al die goederen waarin de door ons geleverde producten zijn verwerkt, dan wel waarvan zij deel uitmaken.
De door wederpartij getekende opdracht en de daarop volgende schriftelijke acceptatie onzerzijds gelden als onderhandse akte als bedoeld in de wet.

14. BETALING
14.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling contant bij (af)levering te geschieden zonder enige korting of verrekening, dan wel middels automatische incasso binnen 30 dagen na factuurdatum.
De op onze bank/giroafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.
14.2 Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door ons gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen
14.3 Ingeval de wederpartij:
- in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot
surseance van betaling indient, schuldsanering op hem van toepassing wordt, dan wel beslag
op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd,
- komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,
- enige uit kracht der wet of uit de overeenkomst op hem rustende verplichting niet nakomt,
- nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te
voldoen, hebben wij door het enkel plaatsvinden van een van voormelde omstandigheden
het recht om de overeenkomst te ontbinden, en om enig bedrag verschuldigd door de
wederpartij op grond van de door ons geleverde producten, terstond en zonder dat enige
waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons
recht op vergoeding van kosten, schade en rente.

15. RENTE EN KOSTEN
15.1 Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en is hij vanaf de vervaldatum van de factuur een rente van 1% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
15.2 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.

16. TOEPASSELIJK RECHT
16.1 Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

17. GESCHILLEN
17.1 Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied wij kantoor houden.
17.2 Wij zijn niettemin gerechtigd het geschil door arbitrage te laten beslechten, in welk geval wij de wederpartij daarvan schriftelijk in kennis zullen stellen.
De wederpartij heeft alsdan gedurende één maand de gelegenheid om zich voor beslechting door de burgerlijke rechter uit te spreken.
17.3 Ingeval het geschil beslecht wordt door arbitrage zullen drie scheidslieden rechtspreken als goede mannen naar billijkheid.
Benoeming van de scheidslieden geschiedt aldus dat elk van partijen er één benoemt en de derde wordt benoemd door de twee reeds benoemde scheidslieden tezamen.
De kosten van de scheidslieden en hun honorarium komen ten laste van partijen zodanig als de scheidslieden zullen bepalen.
Voor zover daarvan in het vorenstaande niet is afgeweken, zijn de bepalingen van Boek IV van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van toepassing